ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านป่าพนตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล บนที่ดินเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา

         เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2522 โดยราษฎรในพื้นที่ได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร      ยาว 12  เมตร เสาไม้หลังคาสังกะสีฝาไม้ครึ่งเดียว พร้อมทั้งขอเปิดทำการสอนต่ออำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  แต่ไม่ได้รับการอนุญาต

         เดือนเมษายน 2528  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกรรมการหมู่บ้านได้ติดต่อนายศุภโชค นวลขาว หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอควนกาหลง ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2528  จากสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอควนกาหลง โดยเป็นสาขาโรงเรียนผังปาล์ม 1

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2528  เวลา 09.00 น. นายอำเภอควนกาหลงพร้อมด้วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอควนกาหลงและหัวหน้าส่วนราชการได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นวันแรก ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนผังปาล์ม 1 สาขาบ้านปากคอก”  มีครู 1 คน คือ นายสมบูรณ์ แก้วทองมา นักเรียน 1 ชั้น จำนวน 21 คน

         ปี พ.ศ.2532 ทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ปลายปีเดียวกันนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาตั้งค่ายอาสาพัฒนาจัดสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง

         ปี พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26  2 ชั้น  จำนวน 1 หลัง และปลายปีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 

         วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านป่าพน” มีนางประไพ มุสิกพงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน

         วันที่ 1 มีนาคม 2538 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้ง นายอัดนัน อุสมา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่       ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2538  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ออกค่ายอาสาพัฒนา จำนวน 60 คน  ดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง คือ อาคารอาสานุสรณ์  ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 12 เมตร  แต่ดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์  ราษฎรและกรรมการโรงเรียนดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์

         วันที่ 16 มีนาคม 2540 นายอัดนัน อุสมา ได้รับอนุมัติปรับปรุงเป็นอาจารย์ใหญ่ และโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

         วันที่ 17 มีนาคม 2541 นายอัดนัน  อุสมา  ได้รับอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         วันที่ 4 เมษายน 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งนายสุเทพ อินทรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         วันที่ 10 มกราคม 2545 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งนายภักดิ์ ปานเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         วันที่  1 กรกฎาคม  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลได้แต่งตั้งนางบุญศรี  สัมพันธมิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         ปี  พ.ศ.2551  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  และได้จัดทำแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน วันที่ 11  ธันวาคม  2552 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 / 2551 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามาตั้งค่ายอาสาพัฒนาจัดสร้างห้องน้ำจำนวน 1 หลัง  จำนวน 2  ห้อง

         ปี  พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรรอาคารบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง และได้จัดทำแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน วันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2553

         โรงเรียนบ้านป่าพนได้พัฒนาและก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและการเสียสละของผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และคณะครู