วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านป่าพน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี     

มีความรู้ ควบคู่ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน