พันธกิจ
พันธกิจ


1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.  บริหารจัดการศึกษาที่ดีครบวงจร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.  พัฒนาครูให้มีมาตรฐานสู่มืออาชีพ

4.  พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

5.  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

6.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน