หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าพน เปิดสอน 3 ระดับ คือ

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น