เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

1.  ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกคน

2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  ผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

4.  มีคุณภาพในระดับสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.  โรงเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

6.  บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ