คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่ศึกษา รู้กีฬา รักษาวัฒนธรรม”