คณะผู้บริหาร

นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา