กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเอกพล ปรีชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเกศิณี เลาะเดะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6