ประถมศึกษา

นางสาวนวรัตน์ อักโขมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกนกกร เสริมผล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3