กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวัง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี ชูดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5