กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพัตรา ยีสมัน
ครู คศ.1

นางสุดารัตน์ หมีนเหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2