กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวแสงดาว แซ่เลื่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5