กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชลธิชา มาลินี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ