กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายซะการียา เวชประสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมัลลิกา สองเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4